Deklaracja dostępności

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-20

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy
Ludwikowo 3
85-502 Bydgoszcz
tel.: +48 52 320 96 95
e-mail: zazniepel@wp.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Szmyt, sekretariat@zazdrukbydgoszcz.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523209695. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy, 85-502 Bydgoszcz, ul. Ludwikowo 3, dla osób z niepełnosprawnością:

Budynek biurowo-produkcyjny:

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia - wejście główne, wejście boczne oraz wejście od tyłu zakładu wszystkie wejścia dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oznaczenia dotyczące wejścia głównego znajdują się na elewacji budynku ZAZ (wskazując kierunek dojścia). Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami.
 2. Budynek jest dwukondygnacyjny, dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia, oraz winda. W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych – męska i damska.
 3. Zakład nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
 4. Na parkingu wewnętrznym są oznakowane miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością a rozwiązania komunikacyjne na parkingu wewnętrznym pozwalają na zaparkowanie pojazdu osobie niepełnosprawnej niezależnie od natężenia zaparkowanych pojazdów.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. 
 7. W  budynku znajdują się kontrastowe tabliczki informacyjne oraz napisy na drzwiach w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabo widzących.
 8. Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.